3315392089 | USB/3,5mm-utt hon-hon R.x Vit | Selga