GGM C6UHR4WU1 | Kat6 E-slim U/UTP VIT HF X100 | Selga