VDICD116118-KAP | KAT 6 U/UTP 4XP DCA GRÖN KAP | Selga
<