VDICD416118-KAP | KAT 6 U/UTP 4P DCA VIT KAP | Selga