12000230-412-01 | EKRK 4G1,5 300/500V VIT R50 | Selga