12000130-412-01 | EKRK 3G1,5 300/500V VIT R50 | Selga