2TKA000767G1 | VÄGGUTTAG 1-V MJ SKRUV UTPL | Selga