2TKA00000431 | UTTAGSINSATS 2-V MJ SNABB VIT | Selga