2TKA00000436 | UTTAGSINSATS 1-V MJ SNABB ANTR | Selga