2CKA006132A0348 | NÄRV DET BASIC PRE TAK VIT | Selga