V-42B0326-002 | PIR-SENSOR LIGA AIR IP44, VIT | Selga