V-40V0050-032 | Sladdimmer 230V 0-50W svart | Selga