771-9985/106-201 | KablageDALI 5G1,5 ho/fri 2m sv | Selga