771-9985/106-101 | KablageDALI 5G1,5 ho/fri 1m sv | Selga