771-9985/206-701 | KablageDALI 5G1,5 ha/fri 7m sv | Selga