771-9985/206-501 | KablageDALI 5G1,5 ha/fri 5m sv | Selga