771-9985/006-201 | Kablage DALI 5G1,5 ho/ha 2m sv | Selga