771-9985/116-201 | KablageDALI5G1,5HF ho/fri2m sv | Selga