771-9985/116-101 | KablageDALI5G1,5HF ho/fri1m sv | Selga