771-9995/117-201 | Kablage 5G2,5 HF ho/fri 2m sv | Selga