VR06059005 | Golvbox VR06 ytskikt 5mm Svart | Selga