VR12059005 | Golvbox VR12 ytskikt 5mm Svart | Selga