3RX8000-0BC42-1AL0 | HYLSDON M8 HONA 10M 4-POL | Selga