3RX8000-0BC32-1AL0 | HYLSDON M8 HONA 10M 3-POL | Selga