3RX8000-0CC52-1AF0 | HYLSDON M12 HONA 5M 5-POL | Selga