7000-08101-2210300 | KABLAGE M8-V/ÖPP 4P 3M | Selga