7000-08081-2200300 | KABLAGE M8-V/ÖPP 3P 3M | Selga