7000-40121-2240300 | KABLAGE M12-V/M12 4P 3M | Selga