7000-12341-2241000 | KABLAGE M12-V/ÖPP 4P 10M | Selga