ATV71HC63Y | FREKV OM IP20 500/630KW690V CT | Selga