ATV71HC13Y | FREKV OM IP20 110/132KW690V CT | Selga