3RA6400-1EB42 | STARTKOMB 15KW 8-32A SKRUV | Selga