4058075448445 | LED AR111 50 DIM 40° RA97 930 | Selga