4058075448421 | LED AR111 50 DIM 40° RA97 927 | Selga