1138G04/2x6 SWH | Arm Zebra vägg Case 2x6W Asy V | Selga