AVR400.1189DL/3K | ARM LED RADAR HFD 18W/830 IP44 | Selga