AVD370.1185DL/1M | ARM LED PIR HFD BAT 18W/840 | Selga