AVR400.1254L/3K | ARM LED PIR 25W/830 IP44 | Selga