AVR400.1184L/3K | ARM LED PIR 18W/830 IP44 | Selga
<