7043-500-10/6133 | TAKARM SOLHEM 75W IP57 VIT | Selga