K3DR-A9EOCD/9K3OS-IP | DL Gyro Zebra DimWarm Vit | Selga